Regulamin

§1. Podstawowe informacje.

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, na podstawie art. 8 Ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204  ze zm.) określa rodzaje, zakres, warunki i reklamowanie usług świadczonych przez Portal prowadzony pod adresem URL www.kochamantyki.pl, a także warunki zawierania i  rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.
 2. Właścicielem Portalu prowadzonego pod adresem URL www.kochamantyki.pl jest Antyczek.com, z siedzibą przy ul. Ogrodowej pod numerem 3, w  miejscowości Stróża, kod pocztowy 55-081, i  elektronicznym adresie korespondencyjnym redakcja(at)kochamantyki.pl, identyfikujący się numerem REGON 020975921 i NIP 897-167-84-30,  zwany dalej Portalem Antykwarycznym.
 3. Wyłącznym numerem rachunku bankowego Portalu Antykwarycznego jest: 60 1140 2004 0000 3502 6184 2099 (mBank).

§2. Definicje.

1. O ile w dalszej części niniejszego Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną zostaną użyte następujące wyrazy, należy je rozumieć w sposób następujący:
1) Portal - strona internetowa prowadzona przez Antyczek.com pod aktualnym adresem URL www.kochamantyki.pl oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL oraz każdym, który go zastąpi;
2)  Portal Antykwaryczny -  Antyczek.com (patrz: §1 ust. 2) będący usługodawcą i zleceniobiorcą;
3) Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
4) Użytkownik - każda osoba, która zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa korzysta z usług świadczonych przez Antyczek.com w ramach Portalu jako usługobiorca i zleceniodawca;
5) usługi - wyszczególnione w §6 Regulaminu czynności świadczone przez Portal Antykwaryczny na rzecz Użytkownika w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
6) ekspert - specjalista świadczący usługi dla Portalu na podstawie dowolnego stosunku prawnego;
7) informacje zamieszczone na łamach Portalu - materiały tekstowe lub graficzne, do których dostęp możliwy jest bez logowania po spełnieniu wymagań technicznych;
8) e-mail - wiadomość wysłana przy użyciu poczty elektronicznej;
9) link - zamieszczone w dokumencie elektronicznym WWW hiperłącze przekierowujące po aktywowaniu do innego dokumentu docelowego WWW. czyli odnośnik do strony internetowej;
10) WWW - hipertekstowy, multimedialny, sieciowy (TCP/IP) system informacyjny czyli strona internetowa.

§3. Postanowienia ogólne.

1. Użytkownik zawiera z Portalem Antykwarycznym umowę o świadczenie usług tak poprzez wyraźne złożenie oświadczenia woli, a następnie złożenie oświadczenia woli przez Portal Antykwaryczny o przyjęciu tego oświadczenia, jak i poprzez faktyczne korzystanie ze świadczonych przez Portal Antykwaryczny usług.
2. Użytkownik, w związku z korzystaniem z oferowanych przez Portal Antykwaryczny usług, jest związany Regulaminem.
3. Portal Antykwaryczny, w ramach świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie, jest związany jego postanowieniami.
4. Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy o świadczenie usług są opisane w tych częściach Regulaminu, które wymieniają świadczone usługi. W przypadku, w którym taka procedura nie została dokładnie opisana, zawarcie umowy następuje po uprzednim ustaleniu jej treści przez strony. Powyższy zapis nie dotyczy świadczenia usług, w których opisie zawarto informację, że umowa o świadczenie ich zostaje zawarta poprzez przystąpienie przez Użytkownika do faktycznego korzystania z nich.
5. Portal Antykwaryczny potwierdza przyjęcie oferty zawarcia umowy złożonej w wyniku skorzystania z odpowiedniej, opisanej procedury technicznej, wysyłając Użytkownikowi e-maila o odpowiedniej treści, z której jasno wynika przystąpienie do realizacji zamówienia. W ten sposób umowa pomiędzy stronami o świadczenie konkretnej usługi zostaje zawarta. W innym wypadku należy uznać, że jest to odpowiedź na ofertę i nie stanowi przyjęcia oferty Użytkownika.
6. W przypadku wykryciu błędów w treści e-maila potwierdzającego zawarcie umowy Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Portal Antykwaryczny.
7. Usługi przewidziane w Regulaminie, jak i te w Regulaminie nie przewidziane, mogą być świadczone także po zgodnym ustaleniu przez strony indywidualnych warunków. W przypadku braku postanowień odmiennych od postanowień Regulaminu, przyjmuje się, że strony w kwestiach nieuregulowanych odrębnie pozostają związane postanowieniami Regulaminu.
8. Na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny umowy zawierane pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów a Portalem Antykwarycznym na podstawie Regulaminu są umowami zawieranymi na odległość.
9. Mapy zamieszczone w Portalu dostarcza zewnętrzny serwis GoogleMaps Copyright 2009 PPWK Tele Atlas.
10. Językiem, w którym umowa może być zawarta, jest język polski.
11. Zawarte umowy podlegają rozwiązaniu po upłynięciu terminów na które zostały zawarte.

§4. Prawo autorskie.

1. Prawem autorskim, na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej i Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych jest chroniony cały Portal czyli wszystkie jego części składowe, a zwłaszcza logo, nazwa, layout, oraz jego zawartość, szczególnie elementy tekstowe, graficzne, zdjęcia, aplikacje i bazy danych.
2. Wszystkie utwory zamieszone na łamach Portalu zostały na nim zamieszczone legalnie. Portal Antykwaryczny jest właścicielem lub licencjobiorcą odpowiednich praw autorskich.
3. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z zamieszczonych na nim utworów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku rozumianego jak w treści art. 23 ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czyli przede wszystkim w zakresie własnego użytku osobistego.
4. Podkreśla się, że dozwolony użytek nie może przekraczać normalnego korzystania z zasobów Portalu na własny użytek osobisty, a także nie może godzić w interesy Portalu, Portalu Antykwarycznego oraz autorów części składowych Portalu jak i jego zawartości.
5. W związku z tym zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, w jakikolwiek sposób transmitowanie i rozpowszechnianie Portalu jako całości, czy dających się wyodrębnić jego części, w tym także jego zawartości jako całości czy elementów składowych tej całości, a zwłaszcza czynienie tego odpłatnie lub w celach komercyjnych.
6. Podjęcie czynności wyżej wymienionych jest możliwe po uzyskaniu określonej zgody przez Portal Antykwaryczny, a zwłaszcza po wykupieniu odpowiedniej licencji.
7. Naruszenie postanowień dotyczących ochrony praw autorskich będzie skutkowało wystąpieniem przez Portal Antykwaryczny, a także inne podmioty uprawnione, z roszczeniami na drodze cywilnej, a także z odpowiedzialnością karną przewidzianą we właściwych przepisach.
8. Portal Antykwaryczny tworzy Użytkownikowi możliwość opublikowania swojego utworu na łamach Portalu.
1) Portal Antykwaryczny nie zwraca materiałów przesłanych do redakcji bez zamówienia.
2) Portal Antykwaryczny nie przewiduje wypłaty autorowi wynagrodzenia w przypadku opublikowania niezamówionego utworu.
3) Do przesłanego Portalowi Antykwarycznemu artykułu musi być dołączone oświadczenie autora, w którym udziela on Portalowi Antykwarycznemu licencji na czas nieokreślony na bezpłatne opublikowanie materiału na łamach Portalu, a także musi ono zawierać potwierdzenie posiadania wyłącznych praw do utworu.
4) Portal Antykwaryczny nie ma obowiązku publikacji materiałów niezamówionych, a także podania przyczyny nieopublikowania takiego materiału.
5) Portal Antykwaryczny publikuje wyłącznie materiały związane tematycznie z profilem tematycznym Portalu. O związku materiału z profilem decyduje Portal Antykwaryczny.
6) Autorzy materiałów niezamówionych jak i zamówionych są zobowiązani do poprawienia lub przesłania jego nowych wersji w przypadku, jeżeli przesłany materiał będzie miał usterki. O istnieniu usterek decyduje Portal Antykwaryczny.
7) W razie opublikowania przesłanych materiałów Portal Antykwaryczny zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania i korekty.
8) Jeżeli przesłany materiał ma wady prawne, to Portal Antykwaryczny może od umowy licencyjnej odstąpić ze skutkiem natychmiastowym i zażądać naprawienia poniesionej w związku z wadami szkody.
9. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są na Portalu wyłącznie w celach informacyjnych.

§5. Opłaty.

1. Portal Antykwaryczny świadczy usługi na rzecz Użytkownika nieodpłatnie lub odpłatnie.
2. Podstawowa usługa, jaką jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w par. 4 ust. 3 Regulaminu, do opublikowanych na łamach Portalu informacji, jest świadczona bezpłatnie.
3. Poza wymienioną w powyższym ustępie usługą podstawową inne usługi mogą być płatne bądź bezpłatne. Wysokość opłat bądź ich brak jest podana w Cenniku Usług.
4. Podane w Cenniku Usług kwoty są cenami brutto.
5. Usługi, które nie zostały przewidziane w Regulaminie czy w Cenniku Usług są świadczone na podstawie indywidualnych ustaleń, dotyczących także ich ceny.
6. Jedynym akceptowanym sposobem płatności za usługi świadczone przez Portal Antykwaryczny jest przelew na rachunek bankowy Portalu Antykwarycznego.
7. Opłaty związane z koniecznością uzyskania technicznych możliwości dostępu do sieci Internet nie są opłatami w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

§6. Usługi.

1. Podstawową usługą świadczoną przez Portal Antykwaryczny jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu, w ramach dozwolonego użytku, do opublikowanych na łamach Portalu treści. Portal Antykwaryczny oferuje korzystanie z niniejszej usługi wyłącznie bezpłatnie. Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta poprzez przystąpienie przez Użytkownika do faktycznego korzystania.
2. Portal Antykwaryczny umożliwia Użytkownikowi wyszukanie żądanych treści w materiałach opublikowanych na łamach Portalu oferując usługę wyszukiwania. Usługa dostępna jest on-line na stronie głównej Portalu, a także pod adresem URL www.kochamantyki.pl/wyszukiwarka.html. Portal Antykwaryczny oferuje korzystanie z niniejszej usługi wyłącznie bezpłatnie. Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta poprzez przystąpienie przez Użytkownika do faktycznego korzystania.
3. 1) "Dodawanie ogłoszeń" jest usługą polegającą na możliwości dodania drobnego ogłoszenia, które zostanie umieszczone w odpowiednim zbiorze informacji na łamach Portalu. Zbiór ten jest dostępny dla Użytkowników w formie wyświetlanych we właściwych miejscach informacji tekstowych.
2) Portal Antykwaryczny oferuje możliwość dodania ogłoszenia w trzech, alternatywnych kategoriach: kupię, sprzedam, usługi - o treści nawiązującej do profilu serwisu. Wybór właściwej kategorii przez Użytkownika powinien wynikać z treści ogłoszenia. Portal Antykwaryczny zastrzega sobie możliwość zmiany wybranej przez Użytkownika kategorii.
3) Portal Antykwaryczny oferuje bezpłatną możliwość dodania ogłoszenia drobnego. Obejmuje ono wpis tekstowy z możliwością dodania do niego trzech zdjęć do wielkości 500 kb, jednakże bez aktywnych linków oraz adresów stron WWW. Ogłoszenie dla kategorii kupię i usługi jest wyświetlane przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia jego ukazania się w serwisie. Ogłoszenie dla kategorii sprzedam jest wyświetlane przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia jego ukazania się w serwisie.

4) W celu zamieszczenia ogłoszenia należy wypełnić formularz dostępny pod adresem URL http://www.kochamantyki.pl/ogloszenia/dodaj-ogloszenie.html, a następnie aktywować polecenie "dodaj ogłoszenie" co spowoduje przesłanie ogłoszenia do Portalu Antykwarycznego. Ogłoszenie zostanie wyświetlone w ciągu 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin od momentu otrzymania formularza przez Portalu Antykwarycznego. W przypadku sytuacji niezależnych od serwisu oraz awarii technicznych ogłoszenie zostanie wyświetlone w najszybszym możliwym terminie.
4. 1) Wpis w katalogu firm polega na umieszczeniu na łamach Portalu pod adresem URL http://www.kochamantyki.pl/katalog-firm.html oraz pod adresem będącym kontynuacją tego URL informacji (wpisu) na temat przedsiębiorstwa (działalności, instytucji) prowadzonego przez Użytkownika.
2) Portal Antykwaryczny oferuje możliwość dodania wpisu w siedmiu, alternatywnych kategoriach: antykwariaty, galerie, muzea, konserwacja i renowacja, sklepy kolekcjonerskie, domy aukcyjne, strony kolekcjonerskie. Wybór właściwej kategorii przez Użytkownika powinien wynikać ze specyfiki prowadzonej działalności. Portal Antykwaryczny zastrzega sobie możliwość zmiany wybranej przez Użytkownika kategorii.
3) Portal Antykwaryczny oferuje dwie możliwości dodania wpisu, a mianowicie bezpłatną i płatną.
a) Wpis bezpłatny to wizytówka zawierająca firmę (nazwę) przedsiębiorcy (instytucji), dane teleadresowe, lokalizację miejsca wykonywania działalności na mapce. Wpis jest wyświetlany przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ukazania się na łamach Portalu.
b) Wpis płatny to wizytówka zawierająca formę (nazwę) przedsiębiorcy (instytucji), dane teleadresowe, lokalizację miejsca wykonywania działalności na mapce, opis firmy do 10 000  (dziesięciu tysięcy) znaków o rozmiarze czcionki 12 (dwanaście), adres e-mail, logo firmy albo fotografię o wielkości 500 (pięćset) kb, aktywny link do strony internetowej firmy. Wpis jest wyświetlany przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ukazania się na łamach Portalu.
4) W celu zamieszczenia wpisu należy wypełnić formularz dostępny pod adresem URL http://www.kochamantyki.pl/katalog-firm/dodaj-firme.html, a następnie aktywować polecenie ?dodaj ogłoszenie? co spowoduje przesłanie wpisu do Portalu Antykwarycznego. Wpis bezpłatny zostanie dodany w ciągu 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin od momentu otrzymania formularza przez Portal Antykwaryczny. W przypadku wpisu płatnego wymagane jest ponadto dokonanie przelewu na rachunek bankowy Portalu Antykwarycznego w wysokości zgodnej z Cennikiem Opłat. Wpis płatny zostanie dodany w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku Portalu Antykwarycznego.
5. 1) Zgłoszenie wydarzenia/imprezy w kalendarium polega na dodaniu informacji na temat mającego się odbyć wydarzenia/imprezy związanego tematycznie z rynkiem antykwarycznym. Zgłoszenie zostanie umieszczone w odpowiednim zbiorze informacji na łamach Portalu.
2) Portal Antykwaryczny oferuje możliwość dodania ogłoszenia w pięciu, alternatywnych kategoriach: giełda i targ staroci, wystawa, konferencja i sympozjum, festiwal, aukcja. Wybór właściwej kategorii przez Użytkownika powinien wynikać z charakteru imprezy. Portal Antykwaryczny zastrzega sobie możliwość zmiany wybranej przez Użytkownika kategorii.
3) Portal Antykwaryczny oferuje dodanie niniejszego wpisu wyłącznie bezpłatnie.
4) W celu zamieszczenia wpisu należy wypełnić formularz dostępny pod adresem URL http://kochamantyki.pl/kalendarium/zglos-wydarzenie.html (dotyczy Użytkowników nie będących organizatorami imprezy/wydarzenia) albo http://kochamantyki.pl/kalendarium/dodaj-impreze.html (dotyczy Użytkowników będących organizatorami imprezy/wydarzenia), a następnie aktywować polecenie ?dodaj ogłoszenie? co spowoduje przesłanie wpisu do Portalu Antykwarycznego. Wpis zostanie dodany w ciągu 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin od momentu otrzymania formularza przez Portalu Antykwarycznego.
6. 1) Wycena i identyfikacja przedmiotów polega na ustaleniu gatunku, a w miarę możliwości także tożsamości zabytku/antyku oraz określeniu jego wartości rynkowej. Świadczenie usługi odbywa się on-line, czyli za pośrednictwem strony WWW i poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu wiedzy eksperckiej, w zakresie przyjętym przy identyfikacji danego typu oraz zwyczajowo przyjętej tolerancji błędu.
2) Przez wartość rynkową rozumie się oszacowaną przez eksperta wartość badanego artefaktu wyrażoną w złotych polskich (PLN) na dzień wyceny przy uwzględnieniu aktualnych i historycznych cen rynkowych w Polsce na podstawie określonego gatunku, tożsamości i cech artefaktu, a także jego wszystkich, zwyczajowo przyjętych w danego gatunku przedmiocie, właściwości.
3) Portal Antykwaryczny oferuje świadczenie usługi w trzech wariantach:
a) Wariant podstawowy polega na identyfikacji przedmiotu, czyli ustaleniu opisującego go określenia leksykalnego (nazwy), podaniu orientacyjnego okresu jego powstania, oraz oszacowaniu jego wartości rynkowej.
b) Wariant rozszerzony polega na identyfikacji przedmiotu, czyli ustaleniu opisującego go określenia leksykalnego (nazwy), określeniu daty jego powstania z podaniem indywidualnego przedziału tolerancji, ustaleniu i ogólnym opisaniu techniki wykonania, dodaniu kontekstowej informacji historycznej na temat gatunku przedmiotu, oraz oszacowaniu jego wartości rynkowej.
c) Wariant ekspercki polega na opatrzeniu wariantu rozszerzonego pisemną i opieczętowaną dokumentacją poświadczającą wyniki wykonanej ekspertyzy. Niniejsza dokumentacja zostaje wysłana Użytkownikowi, po wykonaniu wszystkich wcześniejszych czynności, pocztą na podany adres korespondencyjny w Polsce.
4) Wycena i identyfikacja przedmiotów jest usługą płatną.
5) a) W celu zamówienia usługi należy wypełnić poprawnie formularz dostępny pod adresem URL http://kochamantyki.pl/porady/wycena-on-line.html, a następnie aktywować polecenie ?wyślij?, co spowoduje przesłanie formularza do Portalu Antykwarycznego.
b) Po zapoznaniu się z treścią formularza, w ciągu 96 (dziewięćdziesięciu sześciu) godzin od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego formularza, Portal Antykwaryczny skontaktuje się z Użytkownikiem i poinformuje go drogą mailową czy prowadzi współpracę z ekspertem w odpowiedniej, ze względu na gatunek przedmiotu, dziedzinie i czy ten ekspert podejmie się przyjęcia zlecenia, a zatem czy wykonanie usługi będzie możliwe. W wypadku, w którym taka możliwość zostanie stwierdzona, Portal Antykwaryczny poinformuje Użytkownika czy wybrany przez niego wariant usługi jest możliwy do realizacji. W przypadku, w którym taka możliwość nie zostanie stwierdzona, Portal Antykwaryczny może zaproponować Użytkownikowi wycenę i identyfikację przedmiotu w innym wariancie.
c) Ponadto, w przypadku podjęcia się świadczenia usługi Użytkownik zostanie poinformowany, jakie dodatkowe, czytelne i o odpowiednim rozmiarze fotografie stanowiącego przedmiot ekspertyzy artefaktu jest zobowiązany przesłać Portalowi Antykwarycznemu oraz jakie dodatkowe informacje na temat przedmiotu są niezbędne ekspertowi do dokonania zamówionej identyfikacji i wyceny.
d) Powyższa wiadomość będzie zawierała informację o przewidywanym czasie wykonania ekspertyzy.
e) Portal Antykwaryczny ponadto zastrzega sobie prawo nie podjęcia się świadczenia usługi w sytuacji, w której żądane informacje oraz fotografie nie zostaną Portalowi Antykwarycznemu w czasie nie dłuższym niż na wykonanie tego typu czynności zwykle potrzeba, przesłane.
6) Użytkownik udzielając dodatkowych informacji, wysyłając dodatkowe zdjęcia, a zwłaszcza potwierdzając otrzymanie informacji dotyczących przewidywanego czasu wykonania ekspertyzy akceptuje ostateczne warunki świadczenia usługi, a w związku z tym zobowiązany jest niezwłocznie uregulować należność w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Portalu Antykwarycznego. Czas wykonania ekspertyzy jest liczony od dnia zaksięgowania należności na rachunku Portalu Antykwarycznego.
7) Odpowiedzialność Portalu Antykwarycznego z tytułu któregokolwiek elementu usługi zostaje wyłączona, w przypadku, w którym podane przez Użytkownika informacje dotyczące identyfikowanego przedmiotu są niezgodne ze stanem faktycznym, a zwłaszcza w przypadku zatajenia przez Użytkownika, lub przez osoby trzecie mające interes w takim zatajeniu, informacji istotnych dla identyfikacji lub oszacowania wartości rynkowej przedmiotu.
8) Portal Antykwaryczny nie ponosi odpowiedzialności z tytułu oszacowania wartości rynkowej przedmiotu w sytuacji, w której Użytkownik nie uzyskał ze sprzedaży przedmiotu ceny podanej w ekspertyzie jako wartość rynkowa przedmiotu, a także w sytuacji, w której podana w ekspertyzie wartość rynkowa przedmiotu będzie się różniła od ceny prognozowanej przez Użytkownika.
9) Użytkownik, decydując się na korzystanie z usługi identyfikacji i wyceny przedmiotów akceptuje fakt, że niekiedy warunki rynkowe i przemijające trendy w sztuce mogą znacząco i nagle wpływać na wahania cen. W związku z powyższym zrzeka się w stosunku do Portalu Antykwarycznego wszelkich roszczeń mających oparcie w różnicy cen pomiędzy ceną z wyceny a szacowaną bądź osiągniętą w wyniku transakcji ceną z okresu po wycenie z omawianej ekspertyzy, jeżeli owa różnica może być uzasadniona wymienionymi czynnikami lub czynnikami im podobnymi.
7. 1) Reklama jest usługą polegającą na zamieszczeniu na łamach Portalu określonych materiałów reklamowych.
2) Warunki świadczenia usługi, w tym wysokość opłat, są za każdym razem ustalane indywidualnie pomiędzy Użytkownikiem a Portalem Antykwarycznym przy uwzględnieniu postanowień niniejszego Regulaminu.
3) Usługa reklamy świadczona jest w następujących formach:
a) Patronat kategorii, oznaczający umieszczenie w ustalonym miejscu linku graficznego do ustalonej strony WWW.
- Treść materiałów popularyzatorskich zamieszczonych na łamach Portalu jest podzielona na następujące kategorie: porcelana, szkło i ceramika, meble, malarstwo, militaria, pocztówki i dokumenty, stara reklama, biżuteria i moda, srebra i platery, oświetlenie, zabytki techniki, birofilistyka, numizmatyka, zegary i zegarki, inne.
- Możliwość ustalenia warunków świadczenia usługi dotyczy wszystkich wolnych w danym czasie kategorii, to znaczy takich, nad którymi jeszcze żaden patronat nie został objęty.
- Okres, na jaki Portal Antykwaryczny  przewiduje zawarcie umowy, wynosi 12 (dwanaście) miesięcy.
- Niezbędnym warunkiem wymaganym do świadczenia usługi jest dostarczenie przez Użytkownika czytelnego dla Portalu Antykwarycznego i w podanym przez niego formacie (z rozszerzeniem .gif lub .jpg) pliku graficznego oraz podanie adresu URL strony WWW, do której ma prowadzić odesłanie.
b) Baner reklamowy, oznaczający umieszczenie graficznej formy przekazywania treści, która zostanie wyświetlona na ustalonych podstronach Portalu w ustalonym miejscu.
- Niezbędnym warunkiem wymaganym do świadczenia usługi jest dostarczenie przez Użytkownika czytelnego dla Portalu Antykwarycznego i w podanym przez niego formacie (z rozszerzeniem .gif lub .jpg) pliku graficznego.
c) Link reklamowy, oznaczający odesłanie do wskazanego adresu URL, umieszczony w ustalonym pomiędzy Portalem Antykwarycznym a Użytkownikiem miejscu na podstronach Portalu.
d) Rozbudowany wpis w Bazie firm, patrz: par. 6 ust. 4 pkt 3) lit. b).
e) Reklama kontekstowa, polegająca na wyświetlaniu dostarczonych przez Użytkownika reklam produktów dostępnych w galeriach i sklepach internetowych. Wyświetlenie może być zlokalizowane przy wybranych artykułach, kategoriach lub w całym serwisie ? według ustaleń pomiędzy stronami.
f) Artykuły sponsorowane, polegające na zamieszczeniu dostarczonej przez Użytkownika lub zamówionej w Portalu Antykwarycznym i przez niego dostarczonej treści w formie artykułu, wywiadu lub podobnej i umieszczenie tej treści w ustalonym w umowie miejscu na łamach Portalu. Niniejsza treść zostanie opatrzona widoczną, ale nie atakującą czytelnika informacją o reklamowym charakterze materiału.
4) W celu ustalenia warunków należy przesłać odpowiednią wiadomość na adres poczty elektronicznej reklama(at)kochamantyki.pl.

§7. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacji podlegają wyłącznie usługi odpłatne świadczone przez Portal Antykwaryczny.
2. Reklamacje, dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Portal Antykwaryczny, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać na adres poczty elektronicznej redakcja(at)kochamantyki.pl nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od dnia wystąpienia nieprawidłowości.
3. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Użytkownika prawa do reklamacji usługi w okresie podanym w reklamacji.
4. Reklamacja powinna wskazywać dostrzeżone przez Użytkownika nieprawidłowości.
5. Portal Antykwaryczny dokonuje oceny przedmiotu oraz zasadności reklamacji i ustosunkowuje się do niej powiadamiając o tym Użytkownika, który zgłosił daną reklamację, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania reklamacji.
6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Portal Antykwaryczny według własnego wyboru i możliwości, po konsultacjach z Użytkownikiem, zobowiązany jest do realizacji ustalonej rekompensaty. W żadnym przypadku Portal Antykwaryczny nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota odpłatności za korzystanie z reklamowanej usługi.
7. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, rozdzielczość itp.) nie mogą być podstawą reklamacji wykupionych usług.

§8. Zastrzeżenia i wyłączenie odpowiedzialności.

 1. Portal Antykwaryczny może odmówić Użytkownikowi naruszającemu zasady określone  w niniejszym Regulaminie dostępu do usług świadczonych przez Portal Antykwaryczny. W  szczególności  może zablokować Użytkownikowi dostęp do treści zamieszczonych na  łamach Portalu, a także odmówić umieszczenia czy usunąć umieszczone przez niego na  łamach Portalu treści  bez zwrotu pobranych należności.
 2. Portal Antykwaryczny zastrzega sobie wyłączenie swojej odpowiedzialności z tytułu  naruszeń prawa autorskiego, jeżeli owe naruszenia będą miały miejsce bez winy Portalu  Antykwarycznego, a zwłaszcza mimo starań, które Portal Antykwaryczny poczynił, aby  takich naruszeń uniknąć.
 3. W przypadku korzystania z usług świadczonych przez Portal Antykwaryczny zabrania się  dostarczania przez Użytkownika treści, o których wie, że są niezgodne z aktualnym stanem  faktycznym, wprowadzają lub mogą wprowadzić czytelnika w błąd, są lub mogą być  niezgodne z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także Unii Europejskiej  prawem a także powszechnie uznanymi dobrymi obyczajami.
 4. Zakazuje się umieszczania więcej, niż jednego bezpłatnego  wpisu/ogłoszenia/informacji/wydarzenia/imprezy o tej samej lub oznaczającej to samo  treści, a także linków prowadzących do ogłoszeń reklamowych na innych, zewnętrznych  stronach.
 5. Użytkownik, zamieszczając swoje dane dobrowolnie na łamach Portalu (ogłoszenie, wpis  w katalogu firm i inne usługi) upublicznia je z własnej woli i w związku z tym rezygnuje z  wszelkich roszczeń związanych z faktem upublicznienia ich na łamach Portalu w wybranym  przez siebie kontekście, w tym także roszczeń z tytułu błędów, które popełnił w treści wpisu.
 5. Zakazuje się umieszczania  wpisu/ogłoszenia/informacji/wydarzenia/imprezy, a także  reklamy w każdej możliwej formie niezgodnej z postanowieniami ustawy z dnia 16 kwietnia  1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 6. Portal Antykwaryczny nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych  spowodowane awariami systemów zewnętrznych (np. systemów teleinformatycznych) oraz  błędami i opóźnieniami operatorów zapewniających transmisję tych danych.
 7. Portal Antykwaryczny nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu z  przyczyn od niego niezależnych. Ma on również prawo do czasowej blokady serwisu lub  zawieszenia części widocznych informacji (danych) na czas konieczny do usunięcia  powstałych nieprawidłowości lub zagrożeń. Takie i tego typu działania wobec Użytkownika  nie mogą być przyczyną roszczeń wobec Portalu Antykwarycznego. Jednak Portal  Antykwaryczny gwarantuje, że świadczenie wykupionych usług płatnych zostanie  przedłużone o czas zawieszenia czy ogólnego zablokowania dostępu do odpowiednich treści  z winy Portalu.
 8. Portal Antykwaryczny nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z  użytkowaniem, niemożnością użytkowania Portalu lub w związku z jego niewłaściwym  działaniem, błędami, zakłóceniami, wirusami komputerowymi czy awarią systemu.
 9. Pomimo dołożonych starań, najwyższej troski i najlepszych chęci może się zdarzyć, że  podane na łamach Portalu informacje będą nieprecyzyjne lub nieaktualne. Większość  zamieszczonych na łamach Portalu informacji ma charakter szczególny i nie ma  zastosowania uniwersalnego, dlatego porady udzielone na łamach portalu nie powinny być  wykorzystywane bez indywidualnych konsultacji z profesjonalistami w danej dziedzinie.  Portal Antykwaryczny i autorzy materiałów tekstowych zamieszczonych na łamach Portalu  nie biorą na siebie odpowiedzialności za wyniki działań opartych na informacjach zawartych  w tych materiałach, a zwłaszcza na wyniki postępowań sądowych, zabiegów renowacyjnych  czy działań inwestycyjnych.

§9. Wymagania techniczne i systemowe.

1. Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów i akceptującym pliki typu cookies.
2. Dostęp do informacji zamieszczonych na łamach Portalu możliwy jest przy korzystaniu z oprogramowania Windows XP lub wyższe, a także oprogramowania typu Linux przy użyciu przeglądarki internetowej, a zwłaszcza polecanych: Internet Explorer 6.0 lub wersji wyższej, Firefox 2.0 lub wersji wyższej, Opera 6.0 lub wersji wyższej. Konieczność konfiguracji używanego oprogramowania jest możliwa.

§10. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2010 - ostatnia modyfikacja 05.03.2018

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw szczególnych.

Odnośniki:

Polityka prywatności

Cennik Usług: