Zadania Departamentu Ochrony Zabytków

Do zadań własnych Departamentu Ochrony Zabytków należy:

1. wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków;
2. opracowywanie projektu "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami" oraz koordynacja i kontrola realizacji tego programu;
3. realizacja zadań wynikających z "Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju", w tym koordynacja opracowań przestrzennej dyspozycji zasobów dziedzictwa kulturowego i koncepcji wykorzystania zasobów tego dziedzictwa, w powiązaniu z systemami ochrony w krajach Unii Europejskiej oraz strategiami rozwoju gospodarczego i społecznego;
4. monitorowanie merytorycznych zadań Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków;
5. prowadzenie w pierwszej instancji postępowań administracyjnych w sprawach ochrony zabytków, w tym przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i zaświadczeń;
6. rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wojewódzkich konserwatorów zabytków, w tym w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji;
7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji i zaświadczeń na wywóz zabytków lub przedmiotów o cechach zabytków za granicę;
8. reprezentowanie ministra przed Sadem najwyższym, naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i sadami 
powszechnymi w zakresie właściwości departamentu;
9. przeprowadzanie inspekcji stanu zachowania zabytków oraz prawidłowości stosowanych procedur administracyjnych, konserwatorskich i finansowych;
10. przygotowywanie decyzji administracyjnych określających należności ministerstwa z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji lub pobrania jej w nadmiernej wysokości, w zakresie właściwości departamentu;
11. wykonywanie czynności związanych z nadawaniem przez ministra odznaki "Za opiekę nad zabytkami";
12. rozpatrywanie wniosków o przyznanie nagrody za znaleziska archeologiczne;
13. prowadzenie obsługi rzeczoznawców ministra;
14. prowadzenie ewidencji i gromadzenie dokumentacji dotyczącej porozumień wojewódzkich konserwatorów zabytków z dyrektorami muzeów, gminnymi i powiatowymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych w ochronie zabytków;
15. obsługa Rady ds. Ochrony Zabytków działającej przy ministrze oraz organów opiniodawczo-doradczych działających przy Generalnym Konserwatorze Zabytków;
16. organizowanie corocznych edycji konkursu "Zabytek zadbany";
17. organizowanie konferencji i prowadzenie szkoleń dla służb konserwatorskich oraz sporządzanie analiz i ocen dotyczących funkcjonowania tych służb;
18. prowadzenie działalności promocyjnej i edukacyjnej na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
19. współpraca z uczelniami, Międzyuczelnianym instytutem konserwacji i restauracji zabytków, jednostkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami kultury w zakresie konserwacji zabytków;
20. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć dotyczących ochrony zabytków z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Agencją Nieruchomości Rolnych i Agencją Mienia Wojskowego;
21. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o uznanie nabytych, w państwach członkowskich Unii Europejskiej, kwalifikacji do wykonywania zwodów: konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa;  

Departament Ochrony Zabytków
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa
tel.: (22) 646 05 27, (22) 646 05 13
fax: (22) 848 53 53
e-mail: doz(at)mkidn.gov.pl

www.mkidn.gov.pl