Katarzyna Sielicka

Katarzyna Sielicka

Katarzyna Sielicka - absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach filologia romańska i archeologia, ze specjalizacją kultura społeczeństw Barbaricum (V w. p.n.e.- V w. n.e.).

Obecnie pracuje w Dziale Zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaworze. Autorka artykułów naukowych z zakresu archeologii pradziejowej w prasie specjalistycznej i publikacjach monograficznych oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach archeologicznych. Badała m.in. rolę psów w obrzędowości plemion germańskich. Uczestniczyła w kampaniach badawczych stanowisk celtyckich i rzymskich na południu Francji. Interesuje się śląskim rzemiosłem artystycznym i przemysłem, przede wszystkim porcelaną, ceramiką i szkłem. Współautorka publikacji "Szkło śląskie do 1945 roku".

Publikacje autorki na łamach portalu Kochamantyki.pl

"Śląskie szkło - zarys historii"

 "Ceramika szlachetna - Bolesławiec i Kadyny"

 "HUTA JÓZEFINA w Szklarskiej Porębie"

"Huta szkła Fritza Heckerta w Piechowicach"


Inne publikacje Autorki:

Sielicka K., 2013, Dwa groby ciałopalne kultury przeworskiej z Mściwojowa, pow. jaworski, Śląskie  Sprawozdania Archeologiczne, Tom LV, 193-202.

Sielicka K., 2014, Ceramika nienaczyniowa z osady kultury łużyckiej w Grzybianach, (w:) J. Baron, T. Stolarczyk (red.), Osada kultury pół popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy,  Legnica-Wrocław, 301-313.

Sielicka K., 2014, Zabytki metalowe z osady kultury łużyckiej w Grzybianach, pow. legnicki, (w:) J. Baron, T. Stolarczyk (red.), Osada kultury pół popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy, Legnica-Wrocław, 475-493.

Sielicka K., 2014, Les villes romaines en Normandie et la transmission de nouveaux modes de vie dans le nord de la Gaule, Etudes et Travaux XXVII, 20-35.

Sielicka K., 2015, Zaopatrzenie średniowiecznego i nowożytnego Jawora w wodę, (w:) A. Muła (red.), Średniowieczna studnia klasztoru bernardynów w Jaworze. Badania  interdyscyplinarne, Jawor, 119-133.

Sielicka K., 2015, Ubiór mieszkańców średniowiecznego Jawora na podstawie znalezisk ze studni klasztornej, w:) A. Muła (red.), Średniowieczna studnia klasztoru bernardynów w Jaworze.  Badania interdyscyplinarne, Jawor, 135-142.

Sielicka K., 2015, Przyczynek do badań nad rolą psów w społecznościach środkowoeuropejskiego Barbaricum, Przegląd Archeologiczny, t. 63, 147-175.

Baron J., Diakowski M., Sady A., Sielicka K., Stolarczyk T., Żur T. 2015, Small village, big  change: a lake site at Grzybiany in south-western Poland at the dawn of the Iron Age, M. Trefny (red.), The Early Iron Age in Cetral Europe, 134-148.

Sielicka K., 2019, Opracowanie wyników badań stanowiska Paszowice 23 (cmentarzysko kultury przedłużyckiej i łużyckiej), maszynopis w Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu.

Sielicka K., Żur T., 2019, Szkło śląskie do 1945 roku, Kłaczyna.