Śląskie szkło - zarys historii

Pierwsze wyroby szklane odkrywane na Śląsku związane są z badaniami archeologicznymi stanowisk datowanych na epokę brązu oraz epokę żelaza...

Ryc. 1 Kolia ze szklanych paciorków wydobyta z jednego z grobów na stanowisku Paszowice 23, ok. VII w. p.n.e. Fot. Tomasz Żur, badania ARCHGEO

Są to paciorki szklane stanowiące element biżuterii. Tego typu odkrycia pochodzą z grobów przedstawicieli kultury łużyckiej, m.in. na cmentarzysku w Paszowicach, k. Jawora, gdzie wydobyto zarówno paciorki pochodzące z ok. XIV w. p.n.e., jak i młodsze, datowane na VII-VI w. p.n.e. (ryc. 1).

 

Były to wyroby importowane, pochodzące najprawdopodobniej z obszarów śródziemnomorskich i alpejskich. W późniejszym okresie obszar dzisiejszego Śląska wchodził w skład Barbaricum, będącego w orbicie wpływów Cesarstwa Rzymskiego. Pojawiają się zatem importy szklane w postaci m.in. pucharków fałdzistych. Tego typu ekskluzywne przedmioty miały wchodzić w skład darów dla znaczniejszych wodzów plemion germańskich, zapewniając względny spokój, umożliwiający handel na tzw. szlaku bursztynowym. Wspomniane przedmioty, odkrywane na Śląsku, były jednak wówczas zawsze importami.

O początkach wytwórczości szklarskiej na tym terenie możemy mówić dopiero znacznie później. Pierwsze domniemane pracownie miały być związane ze znaczącymi ośrodkami osadniczymi i miejskimi. Za najwcześniej funkcjonujące uważa się warsztaty w Niemczy (X-XIII w.), opolskim Ostrówku (koniec XI w.), wrocławskim Ostrowie Tumskim (XI w.), na Nowym Targu we Wrocławiu (koniec XI-XIII w.) oraz w Obiszowie, kompleksie osadniczym położonym w obrębie Wzgórz Dalkowskich. O wytwórczości szklarskiej w tych miejscach świadczyć mają głównie odkryte tam pozostałości surowca w postaci łezek i grudek szklanych, ceramicznych tygielków pokrytych szkliwem czy pozostałości pieców. Nie ma jednak dowodów w formie jednoznacznie interpretowanych pozostałości urządzeń produkcyjnych, pozwalających rozstrzygnąć, czy w miejscach tych prowadzono cały proces wytwórczości szklarskiej, czy też jedynie przerabiano importowany półsurowiec szklany. Znajomość produkcji wyrobów szklanych dostępna rzemieślnikom wolnym i klasztornym przenikała na Śląsk z różnych kierunków - np. do Wrocławia z północnej Francji i Belgii, a do Opola z Kijowa. Do pierwszych wyrobów powstających w warunkach miejskich należała biżuteria oraz witraże, których fragmenty odnajdywane są na wyżej wymienionych stanowiskach. Zaspokajano zarówno potrzeby środowiska kościelnego, jak i zamożnego mieszczaństwa. Funkcjonowanie drobnych ośrodków szklarskich w ówczesnych śląskich centrach osadniczych było problematyczne co najmniej z dwóch powodów - po pierwsze ze względu na znaczące zagrożenie pożarem na gęsto zabudowanych parcelach miejskich, a po drugie, przez konieczność sprowadzania surowca niezbędnego do wytopu szkła. W tym czasie produkowano szkło, którego głównym składnikiem był tlenek ołowiowy. Było to szkło ołowiowo-krzemowe, potasowo-ołowiowo-krzemowe oraz sodowo-ołowiowo-krzemowe. W składzie wszystkich powyższych występuje niekiedy tłuczeń szklany.

Znaczna rewolucja w produkcji szkła na Śląsku, związana ze zmianą receptury, konstrukcji pieców, a przede wszystkim lokalizacji hut, dokonała się w 2 poł. XIII w. i na początku wieku XIV. Był to okres rozwoju gospodarczego Śląska, związanego m.in. z kolonizacją przez niemieckich osadników. Śląsk był wówczas jednym z najbardziej rozwiniętych regionów Europy, nazywany perłą w Koronie Czeskiej, a następnie w Koronie Habsburgów. Po rozbiciu dzielnicowym dokonanym testamentem Bolesława Krzywoustego w roku 1138, następowało dalsze rozdrobnienie feudalne Śląska. Na mocy traktatu namysłowskiego z 1348 r., Śląsk trafił w ręce czeskie, a od 1526 r. przeszedł pod panowanie Habsburgów. Mówiąc zatem o szklarstwie w rejonie sudeckim należy mieć na uwadze duży związek z wytwórczością czeską. Największą zmianą widoczną w produkcji szklarskiej był zanik hut miejskich na rzecz hut leśnych. W tym czasie szklarze wrocławscy przenieśli się na Pogórze Sudeckie i w Karkonosze. Lokalizacja taka była dogodna ze względu na bliskość bazy surowcowo-opałowej, to jest źródeł drewna. Używano go nie tylko jako paliwa do pieców. Spalane drewno bukowe i sosnowe dostarczało potażu z popiołu, głównego składnika masy szklanej, poza piaskiem (krzemionka) i surowcami wapniowymi (kalcyt, dolomit, margiel, kreda). Współczesne obliczenia pokazują, że do wytopienia 4 kg szkła potasowego potrzeba było czterech ton grubych pni drewnianych. Zakładanie takich hut, finansowane przez panów śląskich i czeskich, odbywało się poprzez wytypowanie najkorzystniejszych miejsc, wycinkę lasu oraz osiedlenie pierwszych pracowników. Osiedla takie rozrastały się później do miejscowości, których toponimy zachowały ślad dawnej wytwórczości, jak Szklary, Szklarki, Glasendorf itd. Zakłada się, że huta w jednym miejscu mogła funkcjonować do kilkudziesięciu lat, a następnie - z powodu wyczerpania surowca drzewnego - przenoszono ją w inne miejsce.

Ryc. 2 Szklany puchar zdobiony natapianymi żeberkami ? soplami, wydobyty ze studni dawnego klasztoru franciszkanów obserwantów w Jaworze na Dolnym Śląsku, datowany na XIV-XV w. Fot. Daria Rosińska
Ryc. 2 (1) Szklany puchar zdobiony natapianymi żeberkami ? soplami, wydobyty ze studni dawnego klasztoru franciszkanów obserwantów w Jaworze na Dolnym Śląsku, datowany na XIV-XV w. Fot. Daria Rosińska

W tym okresie głównymi produktami szklarstwa śląskiego były naczynia do picia (popularne wówczas puchary fletowe), butelki oraz szkło taflowe - okienne (ryc. 2). Naczynia wydmuchiwano swobodnie, formowano ręcznie lub dmuchano w formie. Wśród odkryć archeologicznych znajdujemy szkło zielonkawe, niebieskie i bursztynowe/miodowe o różnych stopniu przezroczystości.

 

Zdobione było nakładkami hutniczymi - nitkami, guzami, taśmami i żeberkami, a później także malowane. Szklarstwo śląskie było nierozerwalnie związane z wytwórczością czeską. Pierwsze huty czeskie, lokalizowane w Rudawach i Sudetach, datowane są na koniec XII w. Ich wyroby inspirowane były wpływami płynącymi z Włoch, za pośrednictwem Niemiec. Mimo licznych poszukiwawczych prac terenowych prowadzonych przez archeologów z różnych ośrodków badawczych (m.in. Muzeum Karkonoskiego czy Muzeum Ziemi Kłodzkiej), jak dotąd, udało się potwierdzić metodami archeologicznymi o szerokim zakresie jedynie istnienie huty szkła w Cichej Dolinie k. Piechowic, której działalność datuje się na 3 ćw. XIII-poł. XIV w. Pozytywnie zweryfikowano, jednak już podczas badań zakrojonych na dużo mniejszą skalę, huty szkła w Chromcu i nad Kopańcem. Inne stanowiska hutnicze znamy jedynie ze źródeł pisanych: dokument z 1305 r. wymienia Szklary k. Otmuchowa, Szklary k. Grodkowa oraz Szklary k. Ząbkowic. Miejscowość Szklary znajdowała się także na północy regionu, k. Lubina. Sama nazwa Szklarska Poręba wymieniana jest w dokumencie dotyczącym sprzedaży znajdującej się tam huty z 1366 r. Dokument z 1358 r. wzmiankuje miejscowość Szklary k. Międzylesia, z 1412 r. hutę w Idzikowie k. Bystrzycy, a kolejne mówią już o szklarstwie w Górach Izerskich i Karkonoszach - 1366 r. huta w Piechowicach, 1405 r. huta w Krobicy, 1439 r. huta w pobliżu Mirska. Brak materialnych dowodów na istnienie wielu hut średniowiecznych i wczesnonowożytnych wynika z ich formy funkcjonowania. Były to małe, krótkotrwale działające przedsięwzięcia w prawdopodobnie prowizorycznych zabudowaniach.

W okresie pewnego upowszechnienia się hut leśnych w rejonach górskich Śląska, szkło przestaje być wyrobem wybitnie luksusowym i dostępnym dla nielicznych. Fakt ten dobrze obrazuje porównanie cen szkła z innymi popularnymi produktami. I tak: w 1528 roku 1 kopa (60 sztuk) szklanek kosztowała 24 białe grosze, co daje 0,4 białego grosza za szklankę. Dla porównania kwarta wina kosztowała 1,44 białego grosza, trzewiki damskie 6 groszy, siekiera 3,5 grosza, kura 0,88 grosza (to jest prawie równowartość dwóch szklanek), a jedna szyba okienna (wymiary nieznane) 0,27 białego grosza.

Inne ujęcie puchara, Fot. Daria Rosińska
Ryc. 2 (2) Inne ujęcie puchara, Fot. Daria Rosińska

Okres nowożytny przynosi początkowo załamanie gospodarcze na Śląsku związane z wojną trzydziestoletnią, a sto lat później z Wojnami śląskimi, w wyniku których Korona Habsburska traci śląski klejnot na rzecz Prus. W okresie od XVI do XVIII w. produkcję szkła na Śląsku zdominowały właściwie trzy rody: Friedrichowie, Schürerowie i Preusslerowie. Pod względem terytorialnym możemy wyróżnić trzy główne okręgi wytwórczości szklarskiej na Śląsku, to jest: rejon dzisiejszego Górnego Śląska (ok. 18 miejscowości), ziemi kłodzkiej (kolejne 18 miejscowości) oraz śląską część Gór Izerskich i Karkonoszy (16 ośrodków). Po znalezieniu się w granicach prężnie rozwijającej się pruskiej gospodarki następuje jeszcze większy rozkwit szklarstwa śląskiego, a kolejne huty, dzięki rozwojowi infrastruktury i technologii mogły funkcjonować trwale w jednym miejscu, co służyło budowaniu ich prestiżu i rozpoznawalności marki. Rozwój tej dziedziny gospodarki był możliwy dzięki protekcjonizmowi państwa pruskiego w tej materii. Obowiązywały zakazy wwozu szkła czeskiego, dotowano fundowanie nowych hut (huta Rohrbachów w Batorowie), a karczmarzom nakazywano zaopatrywanie się tylko w szkło regionalne na wyposażenie swoich zajazdów. Pojawiają się również znani z nazwiska artyści. W tym czasie (XIX i 1 poł. XX w.) w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej powstawały wyroby artystyczne i luksusowe, a na ziemi kłodzkiej ogólnie dostępne i zgodne z panującymi trendami.

Monografie wielu hut, aczkolwiek głównie karkonoskich, oraz ogólne opracowania problematyki zostały już opublikowane. Na pogłębione badania i całościowe, bogato ilustrowane, opracowania poszczególnych hut czeka jeszcze szklarstwo kłodzkie. Aktualnie największa w Polsce kolekcja szkła śląskiego udostępniana jest zwiedzającym przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Opracowania tamtejszych zabytków podjęła się wybitna współczesna badaczka tego tematu prof. Stefania Żelasko.

Szkło to materiał niezwykle plastyczny dający twórcy niemal nieograniczone możliwości formowania, uszlachetniania i zdobienia. Zachwyca formą, barwą, grą światła, malaturą, precyzyjnym szlifem i grawerunkiem. Są to również wyroby niezwykle kruche i podatne na zniszczenie. Zadziwia więc każdy egzemplarz, który przetrwał pożogę wojenną, mimo iż nie były to przedmioty ratowane priorytetowo. Chcielibyśmy, aby ten popularyzatorski artykuł zachęcił Państwa do sięgnięcia po literaturę fachową, do zgłębienia historii szklarstwa śląskiego oraz zainspirował do dalszej jego ochrony poprzez budowanie kolekcji tych kruchych dzieł śląskiego rzemiosła artystycznego.

Spis miejscowości, w których produkowano lub uszlachetniano szkło od średniowiecza do 1945 r. (wybór na podstawie D. Zoedler 1996). Miejscowości w dzisiejszych granicach administracyjnych województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Batorów (Friedrichsgrund), XVIII w., po 1740 r. Brynica (Brinnitz Czarnowanz), XVIII w., po 1740 r. Czerwniawa (Schwarzbach), nowożytność do 1740 r. Długopole Górne (Oberlangenau), średniowiecze Duszniki -Zdrój (Bad Reinerz), 1894-1945 r. Gardawice (Gardawitz), XVIII w., po 1740 r. Gwoździany (Gwosdzian), XVIII w., po 1740 r. Idzików (Kieslingswaldebei Habelschwerdt), średniowiecze Jugów (Hausdorf), nowożytność do 1740 r. Kopaniec (Seifershau), średniowiecze Kostrzyca (QuirlbeiPetersdorf), średniowiecze Krobica (Krobsdorf), średniowiecze Lasówka (Kaiserswaldebei Habelschwerdt), XVII - I poł. XXw. Leśna, dziś część Szczytnej, XIX- I poł. XX w. Łączna (Wiesau), nowożytność do 1740 r. Marcinków (Martinsberg), średniowiecze Orzesze (Orzesche), XVIII w., po 1740 r. Piechowice (Petersdorf), 1886-1923 r. Międzygórze (Wolfelsgrund), średniowiecze Międzylesie (Mittewalde), średniowiecze Mirsk (Friedeberg), średniowiecze Mokre, dziś część Mikołowa (Mokrau), XVIII w., po 1740 r. Pieńsk (Penzig), nowożytność do 1740 r. Polanica Zdrój (Altheide), I poł. XX w. Poniatów (Peucker), średniowiecze Różanka (Rosenthal), średniowiecze Ruszów (Rauscha), nowożytność, do 1740 r. Sobieszów (Hermsdorfam Kynast), XVIII w., po 1740 r.; XIX- I poł. XX w. Stronie Śląskie (Seitenberg), średniowiecze; XVIII w., po 1740 r.; XIX- I poł. XX w. Szczytna(Rückers), XIX- I poł. XX w. Szklarska Poręba - Cicha Dolina, średniowiecze; nowożytność do 1740 r. Szklarska Poręba (Schreiberhau), średniowiecze; 1842-1945 r. Szklary (Glasegrund), średniowiecze Wałbrzych Stary Zdrój (Altwasser), XIX- I poł. XX w. Wesoła, dziś dzielnica Mysłowic (Wessola), XVIII w., po 1740 r. Zielenic (Hoffnungsthal), k. XVIII-XIX w.

Autorzy: Katarzyna Sielicka, Tomasz Żur

 

Literatura

Biszkont J. 2005, Późnośredniowieczne szklarstwo na Śląsku, Wratislavia Antiqua, t. VII, Wrocław.

Chrzanowska A. 1987, Artystyczne szkła śląskie XVII i XVIII w., Warszawa.

Chrzanowska A., Gluziński W., Kwaśny Z., Trznadel W. 1974, Z dziejów szklarstwa na Dolnym Śląsku, Wrocław.

Herrmann D., Kügler M. 2013, Art déco in Schlesien - Porzellan und Glas. Art déco na Śląsku - porcelana i szkło, Görlitz.

Kwaśny Z. 1987, Wytwórczość szklarska na Śląsku od połowy XVII do połowy XIX wieku, (w:) H. Limanowska-Noskowska (red.), Polskie szkło do połowy XIX w., Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź.

Markiewicz M. 2014, Wytwórczość szklarska - przeobrażenia w organizacji rzemiosła i technologii produkcji szkła na ziemiach polskich w XIII-XIV/XV w., Archaeologia Historica Polona, t. 22, 185-196.

Oniszczuk-Awiżeń K. 1997, Historia szklarstwa Ziemi Kłodzkiej, (w: ) Z. Kwiecińska, R. Kuźmińska (red.), Współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa Ziemi Kłodzkiej, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko.

Purowski T. 2012, Wyroby szklane w kulturze łużyckiej w międzyrzeczu Noteci i środkowej Odry. Studium archeologiczno- technologiczne, Warszawa.

Zoedler D. 1996, Schlesisches Glas. Schlesische Gläser, Würzburg.

Żelasko S.
2005, Gräflich Schaffgotsch'sche Josephinehütte. Kunstglasfabrik in Schreiberhau und Franz Pohl 1842-1900, Glasmuseum Passau.

2006, Szkło europejskie w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, Jelenia Góra.

2009, Huta Josephine. Secesja, Art déco, Modernizm 1900-1950, Glasmuseum Passau.

2012, Fritz Heckert Kunstglas Industrie 1866-1923, Glasmuseum Passau.